ЖОСПАР КЕСТЕ

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін артыру семинарларының

ЖОСПАР-КЕСТЕСІ

 

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін артыру семинарларының ЖОСПАР-КЕСТЕСІ

 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

«С» ДЕҢГЕЙІ, Қызметкерлерді басқарады

 

 

Семинар тақырыбы

Мақсатты аудитория

Оқыту мерзімі*

Акад. сағат

көлемі

1

Эмоционалды интеллект және көшбасшылық

 

Эмоциональный интеллект и лидерство

Жеке тиімділігін арттырғысы келетін мемлекеттік қызметшілер

26-28

қаңтар

24

2

Келіссөздер жүргізу және медиация

 

Ведение переговоров и медиация

Келіссөздер жүргізу бойынша құзыреттер деңгейін арттырғысы келетін мемлекеттік қызметшілер

01-05

ақпан

40

3

Халық үніне құлақ асатын мемлекет. Тиімді коммуникациялар

 

Слышащее государство. Эффективные коммуникации

Халықпен тиімді коммуникация жасау дағдыларын дамытуға ұмтылатын және тікелей халықпен

байланыс жасайтын жергілікті атқарушы және орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері

22-24

ақпан

24

4

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент және комплаенс

 

Антикоррупционный менеджмент и комплаенс

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың кешенді сипатымен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер

01-05

наурыз

40

5

Ресми хат алмасу және мемлекеттік тілде құжаттарды әзірлеу

 

Официальная переписка и подготовка документов на государственном языке

Мемлекеттік тілде ресми құжаттарды дайындау бойынша дағдыларын арттырғысы келетін мемлекеттік қызметшілер

3 наурыз

8

6

Стратегиялық жоспарлау және бюджеттеу

 

Стратегическое планирование и бюджетирование

Мемлекеттік органның бюджетін жоспарлау және атқару саясатын іске асыратын мемлекеттік

қызметшілер

16-18

наурыз

24

7

Мемлекеттік органдардың цифрлық трансформациясы

 

Цифровая трансформация государственных

Қызметі цифрлық тарнсформацияны іске асыруға және цифрлық құзыреттерін арттырғысы келетін мемлекеттік қызметшілер

29 наурыз

02 сәуір

40

 

 

органов

 

 

 

8

Өзгерістерді басқару мен мемлекеттік сектордағы инновациялар

 

Управление изменениями и инновации в государственном секторе

Қызметі топты және ұйымды дамытуға бағытталған мемлекеттік қызметшілер

05-09

сәуір

40

9

Әйелдер көшбасшылығы. Гендерлік саясатты жүзеге асыру

 

Женское лидерство. Реализация гендерной политики

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, мемлекеттік органдардың стратегиялық

жоспарларын және аймақтарды дамыту

бағдарламаларын, мемлекеттік қызметшілердің жеке даму жоспарларын талдау. Сонымен қатар өз

мансабын одан әрі ілгерілетуге мүдделі және өзінің көшбасшылық құзыреттерін жетілдіруге ұмтылатын орта буын басшы-әйелдер.

19-21 сәуір

24

10

Дағдарыс коммуникациялары

 

Кризис коммуникации

Халықпен тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытқысы келетін мемлекеттік қызметшілер (ЖАО,

тікелей халықпен қарым-қатынас жасайтын мемлекеттік қызметшілер)

4-6 мамыр

24

11

Ұйымдық мәдениет: басқарудан нәтижелерді бағалауға дейін

 

Организационная культура: от контроля к оценке результатов

Жұмыста мақсаттарға қол жеткізуге әсер ететін, ұйымдардағы индивидтердің, топтардың мінез- құлқының әртүрлі аспектілері мен заңдылықтарын түсінуі қажет мемлекеттік қызметшілер

11-13

мамыр

24

12

Мемлекеттік қызметшілердің талдамалық құзыреттілігін дамыту

 

Развитие аналитических компетенций государственных служащих

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері: бюджеттік талдаушылар, экономистер, бағдарламаларды бағалаушылар,

жоспарлаушылар, талдау орталықтарының мамандары

17-19

тамыз

24

13

Жобаларды басқару: ҚР СТ ISO 21500-2014 бойынша сертификаттауға дайындық*

 

Управление проектами: подготовка к сертификации СТ РК ISO 21500-2014*

Жобалық кеңсе басшылары мен қызметкерлері. Қызметі жобаларды әзірлеуге және іске асыруға бағытталған мемлекеттік қызметшілер

27

қыркүйек – 01 қазан

40

 

 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

 

«D» ДЕҢГЕЙІ, Өзін-өзі басқарады

Семинар тақырыбы

Мақсатты аудитория

Оқыту мерзімі

Акад. сағат көлемі

14

Мемлекеттік қызметшінің қызмет тиімділігін бағалау

 

Оценка эффективности деятельности государственного служащего

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, мемлекеттік органдардың стратегиялық

жоспарларын және мемлекеттік қызметшілердің жеке даму жоспарларын талдау, жоспарлау және

әзірлеу, «Е-қызмет» саласында шешімдер қабылдау процесіне қатысатын мемлекеттік қызметшілер

08-10

ақпан

24

15

Құзыреттіліктерді дамыту: ынтымақтастық, өзін- өзі дамыту, стресс және тайм-менеджмент

 

Развитие компетенций: сотрудничество, саморазвитие, стресс и тайм-менеджмент

Коммуникативтік құзыретшіліктер бойынша даму деңгейін және жеке тиімділік және өзін басқару

деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

15-19

ақпан

40

16

Ойлау дизайны

 

Дизайн-мышление

Тәлімгерлік негізінде жеке құзыреттіліктерді және өзіндік дамытуға дайын мемлекеттік қызметшілер

10-12

наурыз

24

17

Қоғам мен мемлекеттің өзара іс-қимылының тиімді құралдары. Медиация институты

 

Эффективные инструменты взаимодействия общества и государства. Институт медиации

Халықпен тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытқысы келетін мемлекеттік қызметшілер (ЖАО, тікелей халықпен қарым-қатынас жасайтын мемлекеттік қызметшілер)

15-19

наурыз

40

18

Мемлекеттік қызметшілердің киберқауіпсіздік және ақпараттық сауаттылығы

 

Кибербезопасность и информационная грамотность государственных служащих

Стратегиялық өзара іс-қимылға жауапты талдау бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері, басқармалардың басшылары және т.б.

12-14 сәуір

24

19

Шешендік өнер. Сторителлинг

 

Ораторское мастерство. Сторителлинг

Көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдысын жетілдіргісі келетін және жеке тиімділігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

26-30 сәуір

40

20

Тайм-менеджмент және өнімділік

Тайм-менеджмент и продуктивность

Уақытты басқару бойынша кәсіби құзыреттілігі мен жеке тиімділігін арттырғысы келетін мемлекеттік қызметшілер

12-14

мамыр

24

21

Жобаларды басқару

Қызметі жобаларды әзірлеуге және іске асыруға

17-21

40

 

 

Управление проектами

бағытталған мемлекеттік қызметшілер

мамыр

 

22

Кәсіби коммуникациялар стратегиялары: Көпшілік алдында сөйлеу және шешендік өнер

 

Стратегии профессиональных коммуникаций: Публичные выступления и ораторское исскуство

Тиімді коммуникациялар бойынша құзыреттері осы немесе жоспарланып отырған кәсібінің ажырамас

бөлігі болып табылатын мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ көшбасшылық дағдыларды дамытуға,

жеке және кәсіби өсуге ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

24-28

мамыр

40

23

Еңбек заңнамасы нормаларының мемлекеттік сектордағы қолданыс практикасы. Жаңа HR трендтер

 

Практика применения норм трудового законодательства в государственном секторе. Новые тренды в HR

Мемлекеттік қызмет саласындағы персоналды басқару мамандарына және жеке құзыреттер

бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

01-03

маусым

24

24

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент және комплаенс

 

Антикоррупционный менеджмент и комплаенс

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың кешенді сипатымен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер

07-09

маусым

24

25

Ресми хат алмасу және мемлекеттік тілде құжаттарды әзірлеу

 

Официальная переписка и подготовка документов на государственном языке

Мемлекеттік тілде ресми құжаттарды дайындау бойынша дағдыларын арттырғысы келетін мемлекеттік қызметшілер

08

қыркүйек

8

 

 

ӨҢІРЛІК КОМПОНЕНТ

Семинар тақырыбы

Мақсатты аудитория

Оқыту мерзімі

Акад. сағат көлемі

26

Өңірлердің кеңістіктік-аумақтық дамуындағы жаңа тәсілдер

 

Новые подходы в пространственно- территориальном развитии регионов

Өңірлерді дамыту саясатын іске асыратын жергілікті атқарушы органдардың басшылары, әкімдердің орынбасарлары

14-16

маусым

24

27

Мемлекеттік қызмет көрсету

Өңірдегі мемлекеттік қызмет көрсету саласында еңбек ететін мамандар, халықпен тығыз жұмыс

15-17

маусым

24

 

 

Оказание государственных услуг

жасайтын мемлекеттік қызметшілер

 

 

28

Бюджеттік мониторинг. Бюджеттік инвестициялық жобаларды басқару

 

Бюджетный мониторинг. Управление бюджетными инвестиционными проектами

Қызметі бюджет жобаларын әзірлеуге және іске асыруға бағытталған мемлекеттік қызметшілер

21-23

маусым

24

29

Өңірлік даму үшін жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін трансформациялау

 

Трансформация системы местного самоуправления для развития региона

Өңірлік даму үшін басқарушылық шешімдер

қабылдау, өңірлік экономикалық саясатты жүзеге асыру процесіне қатысатын мемлекеттік

қызметшілер

23-27

тамыз

40

30

Коммуналдық және мемлекеттік меншікті басқару

 

Управление коммунальной и государственной собственностью

Жер қатынастар бөлімі, тұрғын үй қатынастар бөлімі, тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық

бөлімі, тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшылары, мамандары, мемлекеттік қызметшілер

31 тамыз –

02

қыркүйек

24

31

Халықты әлеуметтік қорғаудың өзекті мәселелері

 

Актуальные вопросы социальной защиты населения

Қызметі халықпен тікелей байланыс жасауға, түрлі мүдделі тараптармен ынтымақтастық орнатуға

бағыттталған орталық атқарушы және орталық мемлекетік органдардың құрылымдық

бөлімшелерінің басшылары және орынбасарлары, ауыл әкімдері және орынбасарлары, ішкі саясат

бөлімдерінің мамандары.

13-15

қыркүйек

24

32

Кәсіпкерлік пен туризм саласын дамыту: өңірлік қырлары

 

Развитие предпринимательства и туризма: региональный аспект

Өңірлерді дамыту саясатын іске асыратын

басшылар, жергілікті атқарушы органдардың бөлім басшылары мен бас мамандары

20-22

қыркүйек

24

* Мемлекеттік органдардың қажеттілігіне байланысты семинар мен курстардың уақыты өзгеруі мүмкін

** Барлық семинарлар мен курстар мемлекеттік тілде өткізіледі