Нормативтік құқықтық актілер

Академияның Түркістан облысы бойынша филиалы өз қызметін мына нормативтік-құқықтық актілер негізінде жүзеге асырады:

  • Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңы  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000416
  • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 125 «Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру ережесін бекіту туралы» қаулысы  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000125
  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 «Тиісті түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы» бұйрығы  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017657